Aktualności

Coś dla fanów Harry‘ego Pottera, sprawdź swojego patronusa

Patro­nusy to nie­zwy­kle ważny ele­ment mito­lo­gii świata stwo­rzo­nego przez J.K. Row­ling w serii o Har­rym Pot­te­rze. To nie­zwy­kle potężna ema­na­cja pozy­tyw­nej ener­gii two­rzona dzięki zaawan­so­wa­nej magii. Każdy cza­ro­dziej ma swo­jego wła­snego, uni­kal­nego patro­nusa – przy­kła­dowo patro­nu­sem Harry’ego Pot­tera był jeleń, czyli zwie­rzę, w które potra­fił prze­mie­niać się jego ojciec, zaś patro­nu­sem Dolo­res Umbridge uwiel­bia­ją­cej kiczo­wate deko­ra­cje był mały kot.

W ser­wi­sie Pot­ter­more opu­bli­ko­wano ofi­cjalny quiz uzu­peł­niony ani­ma­cjami pozwa­la­jący okre­ślić, jak wyglą­dałby patrous użyt­kow­nika. Nie wia­domo jesz­cze, jaka liczba stwo­rzeń pojawi się w odpo­wie­dziach, ale są już osoby, które dowie­działy się, że repre­zen­tuje je jeleń, mor­świn niedź­wiedź, gryf, jed­no­ro­żec, kos czy japoń­ski smok przy­po­mi­na­jący ptaka, czyli okkami.

Sama J.K. Row­ling wyznała, że jej patro­nu­sem oka­zała się cza­pla. Zaklę­ciem przy­wo­łu­ją­cym patro­nusa jest: Expecto Patro­num! Patro­nus odpę­dza zło (przede wszyst­kim demen­to­rów, czyli istoty zdolne wyssać duszę czło­wieka), a także może prze­ka­zy­wać infor­ma­cje na odle­głość.

wilk

dolfin

 

Może też zainteresują cię te tematy

  • Nie­sta­ty­styczny

    Bigiel u mnie 😀