Aktualności

Niestatystyczny spis książek na październik

Skwarny sezon za nami, tym­cza­sem nastała złota jesień i wyraź­nie widać, że miło się jej zasiada na tro­nie pór roku, leni­wie przy­ozda­bia­jąc drze­wo­stan wła­snymi bar­wami i roz­sie­wa­jąc raz cie­płe, raz zimne wichry. Let­nie upały naresz­cie prze­mi­nęły, choć cza­sem dają jesz­cze o sobie znać deli­kat­nym prze­bły­skiem doj­rza­łego Słońca. Jed­nak wie­czory robią się sro­gie: chłodne, ciem­nawe oraz pochmurne, a to jak wia­domo zna­ko­mi­cie przy­czy­nia się do roz­woju jesien­nej chan­dry. A na tę – lekar­stw bez liku!, acz­kol­wiek naj­bar­dziej pole­cić wypada puchaty, miękki koc, grzańca – w zależ­no­ści od wio­sen na karku: bez­al­ko­ho­lo­wego albo lekko pro­cen­to­wego – względ­nie kubek gorą­cej cze­ko­lady, przy­tulny kącik, lecz przede wszyst­kim lite­rac­kich przy­smak, a tych w paź­dzier­niku nie bra­kuje.

Od ambit­nego hor­roru, przez poru­sza­jącą powieść histo­ryczno-oby­cza­jową czy powrót Harry’ego Pot­tera w for­ma­cie dra­ma­tycz­nym, na melanżu czar­nego kry­mi­nału z współ­cze­snym wester­nem bynajm­niej nie koń­cząc. Do wyboru, do koloru – jak kształ­tów i odcieni liści. Poni­żej nato­miast pomoc­nica lista naj­cie­kaw­szych książ­ko­wych pre­mier paź­dzier­nika.

slowikSłowik – Kristin Hannah

(wydaw­nic­two Świat Książki)

Miłość poka­zuje nam, kim chcemy być.
Wojna poka­zuje, kim jeste­śmy.

Dwie sio­stry, Isa­belle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, oko­licz­no­ści, w jakich przy­szło im dora­stać, i doświad­cze­nia. Kiedy w 1940 roku do Fran­cji wkra­cza armia nie­miecka, każda z nich roz­po­czyna wła­sną nie­bez­pieczną drogę do prze­trwa­nia, miło­ści i wol­no­ści.

Zbun­to­wana Isa­belle dołą­cza do ruchu oporu, nie zwa­ża­jąc na śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opusz­czona przez zmo­bi­li­zo­wa­nego męża Vianne musi przy­jąć do swego domu wroga. Cena za ura­to­wa­nie wła­snego życia i dzieci z cza­sem staje się dra­ma­tycz­nie wysoka…


granat-poprosze-olga-rudnickaGranat poproszę! – Olga Rudnicka

(wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S-ka)

Kiedy wszystko wali się na głowę, można zro­bić tylko jedno – wziąć sprawy w swoje ręce!

Emi­lia Prze­ci­nek – ma trzy­dzie­ści dzie­więć lat, sto pięć­dzie­siąt sześć i pół cen­ty­me­tra wzro­stu oraz pra­wie dzie­sięć kilo­gra­mów nad­wagi. Jest znaną autorką powie­ści roman­tycz­nych, a także matką dwojga nasto­let­nich dzieci i przy­kładną mał­żonką Ceza­rego, który posta­na­wia zostać szczę­śli­wym mężem innej kobiety. Nie dość że młod­szej, to jesz­cze wyż­szej, co szcze­gól­nie boli Emi­lię.

Los nie sprzyja przy­szłej roz­wódce. Bank domaga się spłaty kre­dytu, kochanka męża zostaje zna­le­ziona mar­twa, a rodzina, mimo że daje Emi­lii nie­pod­wa­żalne alibi, zdaje się nie wie­rzyć w jej nie­win­ność. Jej repu­ta­cja zawo­dowa zaczyna się walić, a w dodatku mąż jest poszu­ki­wany za defrau­da­cję. To zde­cy­do­wa­nie dużo za dużo jak na jedną małą kobietkę.

Czyżby?


raport-mniejszosci-philip-k-dickRaport mniejszości – Philip K. Dick

(Dom wydaw­ni­czy Rebis)

Co spra­wia, że chce się Dicka czy­tać? Dziw­ność to jedno, ale zawsze jest w niej atmos­fera ludz­kiego dąże­nia (…). To poczu­cie cią­głych zma­gań, choćby i ska­za­nych na klę­skę, wizja kra­iny, któ­rej każdy ele­ment ma swój byt, usi­łuje żyć, wpro­wa­dza motyw współ­czu­cia – współ­czu­cia (…), jed­nak nigdy nie wysuwa się ono na pierw­szy plan. To te prze­bły­ski miło­ści, zawsze szybko tłu­mione, oświe­tlają Dic­kow­skie gru­zo­wi­ska i czy­nią je czymś wyjąt­ko­wym i nie­za­po­mnia­nym.
— James Trip­tree jr

Jak wia­domo, 20 lutego 1974 roku do życia Phi­lipa K. Dicka wtar­gnął Bóg. Wszystko zaczęło się od kurierki, która przy­nio­sła do domu Dicka lekar­stwo. Na jej piersi lśnił wisio­rek w kształ­cie ryby – sta­ro­żytny sym­bol chrze­ści­jań­ski. Dick doszedł do wnio­sku, że tajni chrze­ści­ja­nie dają mu sygnał. Nie­długo potem zaczął dozna­wać wizji (…). Część teo­rii, za pomocą któ­rych pró­bo­wał obja­śnić te wyda­rze­nia, wią­zała „boskie wtar­gnię­cie” ze Związ­kiem Radziec­kim.
— Niko­łaj Kara­jew


krwawafrontKrwawa Luna i inni – Iwona Kienzler

(wydaw­nic­two Bel­lona)

Potwor­nie nie­zgrabna, kwa­dra­towa, niska, bar­dzo grube nogi. Agre­sywna, zabor­cza… – tak Krwawą Lunę wspo­mi­nali jej par­tyjni kole­dzy. Mimo to została kochanką Jakuba Ber­mana, Hila­rego Minca, Bole­sława Pia­sec­kiego i dzie­siąt­ków innych męż­czyzn, bo jej sady­styczny ape­tyt sek­su­alny był nie­na­sy­cony. Uwiel­biała oso­bi­ście tor­tu­ro­wać więź­niów – w okru­cień­stwie nie mógł jej dorów­nać żaden z ubec­kich katów. Czy po latach, pod wpły­wem sió­str zakon­nych z Lasek, fak­tycz­nie się nawró­ciła?


lampiony-katarzyna-bondaLampiony – Katarzyna Bonda

(wydaw­nic­two Muza)

Trze­cia z serii czte­rech ksią­żek o uta­len­to­wa­nej pro­fi­lerce Saszy Zału­skiej. Kolejne por­trety psy­cho­lo­giczne zbrod­nia­rzy krok po kroku pro­wa­dzą ją do odkry­cia mrocz­nej tajem­nicy z wła­snej prze­szło­ści.

Hip­no­ty­zu­jąca Łódź, tajem­ni­cze mia­sto, które nikomu, kto choć raz się w nim zna­lazł, nie da już o sobie zapo­mnieć. I Sasza Zału­ska, która będzie musiała sta­wić czoła sza­lo­nemu pod­pa­la­czowi.

Lam­piony” – kolejna po „Pochła­nia­czu” i „Oku­lar­niku” część best­sel­le­ro­wej serii „Cztery Żywioły Saszy Zału­skiej.”


prorocy-znad-fiordu-wiecznosci-kim-leineProrocy znad Fiordu Wieczności – Kim Leine

(wydaw­nic­two W.A.B.)

Mocna, uni­wer­salna powieść o star­ciu dwóch kul­tur, nagro­dzona przez Radę Nor­dycką.

Naj­now­sza książka jed­nego z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych duń­skich pisa­rzy, Kima Leine – mocna, nie­kiedy wręcz bru­talna opo­wieść o duń­skiej kolo­ni­za­cji Gren­lan­dii. Lako­niczny styl, epicki roz­mach, a przede wszyst­kim – jej uni­wer­sal­ność nie­za­leż­nie od kon­kret­nych realiów histo­rycz­nych – zostały doce­nione przez Radę Nor­dycką, która w 2013 roku przy­znała Leinemu za tę powieść nagrodę lite­racką.

Dania, koniec XVIII wieku. Mor­ten Falck, mimo że bar­dziej inte­re­suje go medy­cyna niż teo­lo­gia, zostaje wyświę­cony na pastora i posta­na­wia wyru­szyć jako misjo­narz na Gren­lan­dię. Wyobraża sobie, że podob­nie jak duń­scy kolo­ni­za­to­rzy będzie niósł miesz­ka­ją­cym tam poga­nom chrze­ści­jań­stwo i zdo­by­cze cywi­li­za­cji. Sły­szy o nich, że są prze­bie­gli i pod­stępni, żyją w zepsu­ciu i grze­chu. W podróż zabiera ze sobą mleczną krowę i jedno zda­nie Rous­seau, które trak­tuje jako swoje życiowe motto.

Po przy­by­ciu na miej­sce oka­zuje się, jak bar­dzo się mylił. Rdzenni Gren­land­czycy, choć nara­sta w nich gniew i opór prze­ciwko duń­skim przy­by­szom, są gościnni i szczo­drzy, Falck spo­tyka wśród nich brat­nie dusze. Za to okrutny, bez­li­to­sny kli­mat wynisz­cza miesz­ka­ją­cych tam Duń­czy­ków. Sze­rzą się hazard, pijań­stwo i roz­pu­sta.

Pośród mroź­nych prze­strzeni Gren­lan­dii Falck zagląda w głąb sie­bie. W mroku polar­nych nocy dociera do jądra ciem­no­ści i sta­cza się na dno. Czy uda mu się powstać? I czy pomogą mu w tym tytu­łowi pro­rocy?


r-i-p-mariusz-czubajR.I.P. – Mariusz Czubaj

(wydaw­nic­two Alba­tros)

Mar­cin Hła­sko – eks­pert w spra­wach poszu­ki­wań zagi­nio­nych i bez­pie­czeń­stwa w fir­mach – dostaje intratną pro­po­zy­cję: ma odna­leźć sio­strze­nicę wpły­wo­wej pani mece­nas, Magdę Wol­ską. Ostatni ślad pro­wa­dził na Mazury, do Sta­rych Kiej­kut. Hła­sko odrzuca ofertę, natra­fia nato­miast na nowy trop doty­czący zagi­nio­nego przed ćwierć­wie­czem ojca. Zagi­nię­cie dziew­czyny i Hła­ski-seniora zdają się łączyć z tą samą osobą. Do Sta­rych Kiej­kut przy­bywa jed­nak ktoś jesz­cze, by szu­kać odwetu za dawne występki.


sprzedawca-arbuzow-marcin-mellerSprzedawca arbuzów – Marcin Meller

(Wydaw­nic­two Wielka Litera)

Wybór naj­lep­szych tek­stów z trzech ostat­nich lat zna­nego i cenio­nego dzien­ni­ka­rza, czo­ło­wego felie­to­ni­sty „New­swe­eka”. W soczy­stych aneg­do­tach wątki pry­watne łączą się ze spra­wami więk­szej wagi, mło­dość szumna i durna z reflek­sjami z życia męża i ojca, aktu­alne wyda­rze­nia poli­tyczno-spo­łeczne przy­wo­łują wspo­mnie­nia z cza­sów PRL-u. Wszystko to spi­sane pió­rem żywym, bły­sko­tli­wym, doty­ka­ją­cym sedna spraw, nie­po­zba­wio­nym czu­łej iro­nii i dow­cipu, za które kochają Mar­cina Mel­lera rze­sze czy­tel­ni­ków.


dom-z-lisci-mark-z-danielewskiDom z liści – Mark Z. Danielewski

(wydaw­nic­two MAG)

Johnny Waga­bunda, były pra­cow­nik salonu tatu­ażu w Los Ange­les, znaj­duje notes Zampano, star­szego pana i odludka, który zmarł w swoim zagra­co­nym miesz­ka­niu. Notes zawiera opa­trzoną licz­nymi przy­pi­sami histo­rię „Rela­cji Navid­sona”.
Foto­re­por­ter Will Navid­son wpro­wa­dził się z rodziną do nowego domu – dal­sze wyda­rze­nia zostały zare­je­stro­wane na taśmach fil­mo­wych oraz w postaci wywia­dów. Od tam­tej pory Navid­so­no­wie stali się sławni, a Zampano – robiąc notatki na luź­nych kart­kach papieru, ser­wet­kach i w gęsto zapi­sa­nych notat­ni­kach – skom­pi­lo­wał wyczer­pu­jącą pracę na temat wyda­rzeń w domu przy Ash Tree Lane.
Jed­nakże ani Waga­bunda, ani nikt z jego zna­jo­mych nigdy nie sły­szeli o „Rela­cji Navid­sona”. Teraz zaś im wię­cej Johnny czyta o domu Navid­so­nów, tym bar­dziej zaczyna się bać i popa­dać w para­noję. Naj­gor­sze jest to, że nie może potrak­to­wać zna­le­zio­nych zapi­sków jako zwy­kłych maja­czeń sta­rego wariata. Zaczyna zauwa­żać zacho­dzące w oto­cze­niu zmiany…
Książka nie­po­spo­li­cie ory­gi­nalna. Nie spo­sób ode­rwać się od lek­tury – tak jak nie spo­sób jej zapo­mnieć. „Dom z liści” trzyma w napię­ciu, prze­raża i jest inny niż wszyst­kie książki, które zna­cie.


twardoch_krol_mKról – Szczepan Twardoch

(wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

Żydow­ski gang­ster. Pol­skie pie­kło. War­szawa 1937.

Nowa powieść Szcze­pana Twar­do­cha

Piękne samo­chody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, dziel­nice nędzy i luk­su­sowe bur­dele, błoto Woli i ele­ganc­kie ulice Śród­mie­ścia. Żydzi i Polacy. Getto ław­kowe i walki uliczne. Etniczny, spo­łeczny, reli­gijny i poli­tyczny tygiel War­szawy 1937 roku. A ponad wszyst­kimi podzia­łami zasady gang­ster­skiego świata, w któ­rym siła jest naj­cen­niej­szą walutą.
Wszystko zaczyna się w zatło­czo­nej sali Kina Miej­skiego, gdzie roz­en­tu­zja­zmo­wana publicz­ność przy­gląda się walce bok­ser­skiej. Trwa ostat­nie star­cie w meczu o dru­ży­nowe mistrzo­stwo sto­licy. Pol­scy kibice dopin­gują repre­zen­tanta Legii — zna­nego falan­gi­stę Andrzeja Ziem­biń­skiego. Z żydow­skich try­bun dobie­gają okrzyki na cześć zawod­nika klubu Makabi War­szawa, Jakuba Sza­piry. Ten wie­czór należy do niego. Wśród wiwa­tów jed­nych i gwiz­dów dru­gich, trium­fowi Sza­piry przy­glą­dają się sie­dem­na­sto­letni Moj­żesz Bernsz­tajn oraz Kum Kaplica — stary bojow­nik PPS, socja­li­sta i król war­szaw­skiego pół­światka.

Czter­dzie­ści lat póź­niej, w Tel Awi­wie, eme­ry­to­wany żoł­nierz Mosze Inbar pochyla się nad maszyną do pisa­nia, by powró­cić do wie­czoru, w któ­rym po raz pierw­szy ujrzał na ringu pięk­nego, zuchwa­łego i nie­zmier­nie pew­nego sie­bie bok­sera. Wów­czas nie wie­dział jesz­cze, że w 1937 roku to wła­śnie Sza­piro, prawa ręka Kaplicy, zabił jego ojca z powodu nie­spła­co­nego długu. Nie przy­pusz­czał też, jak wiele w jego życiu zmieni jeden wie­czór i spo­tka­nie z Kumem Kaplicą…

Tar­gani namięt­no­ściami boha­te­ro­wie, żywe kon­flikty i emo­cje, wcią­ga­jąca akcja i jej nie­prze­wi­dy­walne zwroty. Do tego pierw­szy w pol­skiej powo­jen­nej lite­ra­tu­rze tak cie­kawy i wolny od mito­lo­gi­zo­wa­nia por­tret żydow­skiego boha­tera oraz pasjo­nu­jące realia War­szawy lat 30. XX wieku. Lite­racki knock-out.


srebrne-orly_rgbSrebrne Orły – Teodor Parnicki

(wydaw­nic­two Noir Sur Blanc)

Powieść histo­ryczna Teo­dora Par­nic­kiego wydana w 1944 roku w Jero­zo­li­mie (wyda­nie w Pol­sce: Wro­cław 1949). Utwór objęty był w 1951 roku zapi­sem cen­zury w Pol­sce, pod­le­gał natych­mia­sto­wemu wyco­fa­niu z biblio­tek.

Srebrne orły” to druga powieść w dorobku Par­nic­kiego, a zara­zem jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych, o czym zde­cy­do­wał tema­tyczny zwią­zek z dzie­jami kształ­to­wa­nia się pol­skiej pań­stwo­wo­ści (Par­nicki rzadko nawią­zy­wał w swo­ich książ­kach do histo­rii Pol­ski) oraz fakt, że jest to utwór zbu­do­wany dość tra­dy­cyj­nie w porów­na­niu do póź­niej­szych doko­nań pisa­rza.

Par­nicki wkro­czył do lite­ra­tury z pro­gra­mem odnowy powie­ści histo­rycz­nej. Postu­la­towi mak­sy­mal­nej wier­no­ści źró­dłom i opra­co­wa­niom nauko­wym towa­rzy­szyła ambi­cja wyko­rzy­sta­nia zdo­by­czy nowo­cze­snej prozy psy­cho­lo­gicz­nej. W „Srebr­nych orłach” dąże­nia te zna­la­zły wyraz w samej kon­struk­cji utworu, przy­po­mi­na­ją­cej nieco Cudzo­ziemkę Kun­ce­wi­czo­wej. Cią­głe opo­wia­da­nie zastą­pił mon­taż scen, opi­sy­wa­nych ze sto­sun­kowo nie­wiel­kiego dystansu. Autor posłu­żył się trze­cio­oso­bową nar­ra­cją per­so­nalną, główną posta­cią powie­ści czy­niąc Arona, wycho­wanka papieża Syl­we­stra II, a póź­niej – opata klasz­toru w Tyńcu za rzą­dów Bole­sława Chro­brego. Wyda­rze­nia w roku 1015, poprze­dza­jące wybuch kolej­nej wojny Chro­brego z Cesar­stwem, o któ­rych mowa w pierw­szych i ostat­nich roz­dzia­łach, two­rzą fabu­larną i nar­ra­cyjną ramę.

Powieść została uznana przez kry­tykę za naj­wy­bit­niej­sze osią­gnię­cie wśród utwo­rów podej­mu­ją­cych temat począt­ków pol­skiej pań­stwo­wo­ści. Po odwilży 1956 zakaz cen­zury cof­nięto i do 1975 powieść miała 9 wydań.


harry-potter-i-przeklete-dzieckoHarry Potter i Przeklęte Dziecko – Joanne K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany

(wydaw­nic­two Media Rodzina)

Część pierw­sza i druga

Ósma histo­ria. Dzie­więt­na­ście lat póź­niej.

Harry Pot­ter i Prze­klęte Dziecko”, nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jacka Thorne’a i Johna Tiffany’ego i nowa sztuka Jacka Thorne’a, to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wany spek­takl teatralny ze świata Harry’ego Pot­tera. Świa­towa pre­miera spek­ta­klu odbę­dzie się na lon­dyń­skim West Endzie 30 lipca 2016.

Harry Pot­ter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bar­dziej teraz, gdy jest prze­pra­co­wa­nym urzęd­ni­kiem Mini­ster­stwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkol­nym. Pod­czas gdy Harry zmaga się z natręt­nie powra­ca­ją­cymi wid­mami prze­szło­ści, jego naj­młod­szy syn Albus musi zmie­rzyć się z rodzin­nym dzie­dzic­twem, które nigdy nie było jego wła­snym wybo­rem. Gdy przy­szłość zaczyna zło­wróżb­nie przy­po­mi­nać prze­szłość, ojciec i syn muszą sta­wić czoło nie­wy­god­nej praw­dzie: że ciem­ność nad­cho­dzi cza­sem z zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nej strony.


blekitnaBłękitna godzina – Douglas Kennedy

(wydaw­nic­two Świat Książki)

Poru­sza­jąca opo­wieść o miło­ści, zdra­dzie i walce o prawdę i prze­trwa­nie.

Robin i Paul, mał­żon­ko­wie od trzech lat, posta­na­wiają spę­dzić dłu­gie waka­cje w Maroku. W przy­pra­wia­ją­cej o zawrót głowy egzo­tyce tego śród­ziem­no­mor­skiego kraju Paul jest ucie­le­śnie­niem marzeń Robin – czło­wie­kiem peł­nym pasji, uta­len­to­wa­nym, mądrym. Jest prze­ko­nana, że wła­śnie tutaj zaj­dzie w upra­gnioną ciążę.

Życie trzy­dzie­sto­sied­mio­latki wydaje się cudowną idyllą. Ale wszystko zmie­nia się, gdy jej mąż nagle znika, a ona staje się główną podej­rzaną w poli­cyj­nym śledz­twie. Kiedy prawda stop­niowo wycho­dzi na jaw, w coraz bar­dziej prze­ra­ża­ją­cej spi­rali prze­ra­że­nia, z któ­rej nie ma ucieczki, Robin prze­mie­rza Maroko od Casa­blanki po budzącą grozę Saharę.


stukanieStukanie do mych drzwi – David Jackson

(wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S-ka)

Bły­sko­tliwy, wcią­ga­jący poli­cyjny thril­ler z akcją osa­dzoną w Liver­po­olu. Praw­dziwa gratka dla fanów twór­czo­ści Petera Jamesa i Marka Bilin­ghama.

Pew­nej miesz­kance Liver­po­olu nie daje spo­koju upo­rczywy odgłos. A gdy oka­zuje się, że do wycho­dzą­cych na ogród kuchen­nych drzwi stuka kruk, jej lęk tylko się powięk­sza. Usi­łuje prze­pę­dzić ptaka, ale wtedy na scenę wkra­cza mor­derca. Do roz­wi­kła­nia sprawy przy­dzie­lony zostaje Nathan Cody, sier­żant z wydziału docho­dze­niowo-śled­czego, wciąż noszący w duszy bli­zny po fatal­nie nie­uda­nej akcji, w któ­rej uczest­ni­czył jako taj­niak. Jedy­nym jego tro­pem jest pta­sie tru­chło i wydłu­bane oczy ofiary. Im głę­biej jed­nak Cody sięga w prze­szłość, tym bar­dziej zdaje sobie sprawę, że zmaga się nie tylko z zabójcą, ale rów­nież z wła­snymi demo­nami. Nie­stety, mor­derca ude­rza ponow­nie i detek­tyw już wie – zwy­kli liver­po­ol­czycy nie są zagro­żeni. Groźba wisi wyłącz­nie nad poli­cjan­tami.


janeaustenJane Austen. Dzieła zebrane – Jane Austen

(wydaw­nic­two Świat Książki)

Na tom Dzieł zebra­nych Jane Austen skła­dają się powie­ści:

Duma i uprze­dze­nie

Roz­ważna i roman­tyczna

Opac­two Nor­than­ger

Per­swa­zje

Mans­field Park

Emma


dickens

Klub Pic­kwicka – Char­les Dic­kens

(wydaw­nic­two MG)

Połą­cze­nie powie­ści oby­cza­jo­wej, satyry, farsy i romansu łotrzy­kow­skiego. Utwór opi­suje podróży po Anglii dobro­dusz­nego pana Pic­kwicka, twórcy nowej teo­rii ska­ka­nia żab, i jego gro­te­sko­wych przy­ja­ciół. Angiel­ski humor mani­fe­stuje się w powie­ści zarówno w peł­nych komi­zmu scen­kach rodza­jo­wych, jak i w cha­rak­te­ry­sty­kach wystę­pu­ją­cych postaci. Uwię­zie­nie pana Pic­kwicka pod zarzu­tem nie­do­trzy­ma­nia obiet­nicy mał­żeń­stwa daje w koń­co­wych par­tiach utworu oka­zję do prze­pro­wa­dze­nia ostrej kry­tyki prawa i sądow­nic­twa w Anglii.

Powieść napi­sana jest z nie­zwy­kłych roz­ma­chem, jej stro­nice zalud­nia bli­sko trzy­stu boha­te­rów. Postaci są zin­dy­wi­du­ali­zo­wane, zwłasz­cza pod wzglę­dem języka. Dzieło Dic­kensa zaska­kuje bogac­twem humoru, prze­mie­sza­nego z iro­nią, satyrą i sar­ka­zmem.


wodnikowe-wzgorze-richard-adamsWodnikowe Wzgórze – Richard Adams

(wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

Uni­wer­salna opo­wieść o odwa­dze i woli prze­trwa­nia

Kla­syka porów­ny­wana i sta­wiana na pół­kach obok „Hob­bita” Tol­kiena i cyklu o Narnii Lewisa
Bez dzieła Adamsa nie byłoby Harry’ego Pot­tera

Źle się dzieje w kró­li­karni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­liki wiodą spo­kojny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygodne nory i zie­lone łąki zostaną uni­ce­stwione.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Stado kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych braci – Piątka i Lesz­czynka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowego miej­sca na ziemi. Tak roz­po­czyna się kró­li­cza epo­peja. Nie trzeba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów czeka mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej nie­bez­pie­czeń­stw.

Wod­ni­kowe Wzgó­rze” to książka, którą poko­chały miliony czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzieło uni­wer­salne, tra­fia­jące do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez względu na wiek. W świe­cie Adamsa kró­liki mają imiona, zor­ga­ni­zo­waną spo­łecz­ność, oby­czaje, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­wego – dar prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia „Wod­ni­kowe Wzgó­rze” jako jedną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książki należą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzieło Adamsa zostało zekra­ni­zo­wane, prze­nie­sione na deski teatralne, prze­ro­bione na grę kom­pu­te­rową i słu­cho­wi­ska radiowe. Ponadto prace nad nowym seria­lem opar­tym na „Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu” roz­po­częły Net­flix i BBC.

Nowe wyda­nie „Wod­ni­ko­wego Wzgó­rza” w Wydaw­nic­twie Lite­rac­kim zdo­bią piękne ilu­stra­cje wło­skiego arty­sty Alda Gal­lego.


james_krotka-historia_mKrótka historia siedmiu zabójstw – Marlon James

(wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

Nagroda Bookera 2015!

Mocny jamaj­ski głos na lite­rac­kiej mapie świata.

Roz­ko­ły­sana muzyką reg­gae histo­ria zama­chu na Boba Mar­leya.

Ta książka jest jak remake filmu Nie­równa walka, w reży­se­rii Quen­tina Taran­tino, do muzyki Boba Mar­leya, ze sce­na­riu­szem Oli­vera Stone’a i Wil­liama Faulk­nera, dopra­wiony szczyptą mari­hu­any naj­lep­szego sortu!” – tak o „Krót­kiej histo­rii sied­miu zabój­stw” Mar­lona Jamesa napi­sała Michiko Kaku­tani, naj­waż­niej­sza recen­zentka „The New York Times”, umiesz­cza­jąc książkę w czo­łówce zesta­wie­nia 10 naj­waż­niej­szych powie­ści roku.

Jamajka, rok 1976. Sied­miu uzbro­jo­nych w kara­biny maszy­nowe gang­ste­rów sztur­muje dom Boba Marley’a. Gwiazda reg­gae prze­żyje, ale napast­nicy nigdy nie zostaną poj­mani… Ten gło­śny i jed­no­cze­śnie osnuty tajem­nicą zamach to punkt wyj­ścia nie­zwy­kłej powie­ści Mar­lona Jamesa. W „Krót­kiej histo­rii sied­miu zabój­stw” jamaj­ski pisarz odsła­nia kulisy tego waż­nego w histo­rii Jamajki zda­rze­nia, po mistrzow­sku prze­pro­wa­dza nas przez kolejne kręgi wta­jem­ni­cze­nia, nie szczę­dząc wul­ga­ry­zmów, nie stro­niąc od krwi i prze­mocy, bru­tal­nie wciąga w świat nar­ko­ty­ków i korup­cji, sącząc do naszych uszu muzykę reg­gae i raz po raz dmu­cha­jąc nam w twarz dymem o cha­rak­te­ry­stycz­nym, słod­ka­wym zapa­chu. Obej­mu­jąca prze­szło trzy dekady, prze­kra­cza­jąca gra­nice kon­ty­nen­tów powieść Jamaj­czyka jest kro­niką życia wielu nie­za­po­mnia­nych postaci – dzieci slum­sów, baro­nów nar­ko­ty­ko­wych, dzien­ni­ka­rzy, pro­sty­tu­tek, gang­ste­rów, a nawet agen­tów CIA.

Napi­sana z roz­ma­chem, pomy­słowa, ambitna, hip­no­ty­zu­jąca, jedna z naj­bar­dziej nie­zwy­kłych powie­ści XXI wieku! Nic dziw­nego, że decy­zję o przy­zna­niu „Krót­kiej histo­rii sied­miu zabój­stw” pre­sti­żo­wej nagrody Man Booker Prize jury pod­jęło jed­no­myśl­nie, w nie­spełna dwie godziny. Mar­lon James tym samym zde­kla­so­wał m.in. tak gło­śne tytuły ubie­gło­rocz­nej selek­cji, jak „Małe życie” Hanyi Yana­gi­hary. Sta­cja HBO, pro­du­cent słyn­nej „Gry o tron”, już pra­cuje nad seria­lem będą­cym ekra­ni­za­cją książki Jamaj­czyka.


mlot-thora-rick-riordanMłot Thora – Rick Riordan

(wydaw­nic­two Gale­ria Książki)

Młot Thora znów zagi­nął. Bóg pio­ru­nów ma nie­po­ko­jący zwy­czaj gubie­nia swo­jej broni – naj­po­tęż­niej­szego oręża w dzie­wię­ciu świa­tach. Tym razem jed­nak stało się coś poważ­niej­szego: młot wpadł w ręce wroga.

Jeśli Magnus Chase i jego przy­ja­ciele nie odnajdą szybko młota, światy żywych pozo­staną bez ochrony przed inwa­zją olbrzy­mów. Roz­pocz­nie się Ragna­rök i dzie­więć świa­tów sta­nie w pło­mie­niach. Nie­stety jedyną osobą, która może wyne­go­cjo­wać zwrot broni, jest naj­strasz­liw­szy wróg bogów – Loki. A cena, jakiej za to żąda, jest bar­dzo wysoka.


niebezpieczne-kobiety-patryk-vega

Niebezpieczne kobiety – Patryk Vega

(wydaw­nic­two Otwarte)

Cała prawda o kobie­tach w pol­skiej poli­cji

Czy wie­czo­rem spo­koj­nie prze­czyta bajkę swo­jemu dziecku, skoro parę godzin wcze­śniej zna­la­zła ciało nowo­rodka? Czy zje obiad z rodziną, jeśli tego dnia czuła smród roz­kła­da­ją­cych się, kil­ku­ty­go­dnio­wych zwłok? Czy mąż zoba­czy w niej kochankę, gdy z patrolu wróci ze zła­ma­nym żebrem i wybitą szczęką?

Matki, żony, poli­cjantki – pod­dane nie­zwy­kłej pre­sji w wyma­rzo­nej pracy. Czę­sto to one pro­wa­dzą naj­mrocz­niej­sze śledz­twa i osią­gają lep­sze wyniki niż męż­czyźni. Rów­no­upraw­nie­nie dotarło do pol­skiej poli­cji. W 2015 roku 40% nowo przy­ję­tych do tej służby sta­no­wiły kobiety. Patryk Vega jako pierw­szy przed­sta­wia świat poli­cji widziany oczami funk­cjo­na­riu­szek.


sila-nizsza-marta-kisielSiła niższa – Marta Kisiel

(wydaw­nic­two W.A.B.)

Sza­nuj anioła swego, bo możesz dostać gor­szego!

Kon­ty­nu­acja kul­to­wego „Doży­wo­cia”. Wymę­czony codzienną rutyną, za to oswo­jony z nie­co­dzien­nymi zja­wi­skami Kon­rad Romań­czuk odkrywa, że nie jest jedy­nym posia­da­czem anioła stróża, a dwie takie istoty pod jed­nym dachem to dopiero począ­tek kło­po­tów.


jednoroczna-wdowa-john-irvingJednoroczna wdowa – John Irving

(wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S-ka)

Ruth Cole, opusz­czona w wieku czte­rech lat przez matkę, robi zawrotną karierę lite­racką. Jej suk­cesy zawo­dowe nie idą jed­nak w parze ze szczę­ściem oso­bi­stym. Kolejne nie­udane związki potę­gują tylko uczu­cie gory­czy i samot­no­ści, towa­rzy­szące wzię­tej autorce od wcze­snego dzie­ciń­stwa. Wyba­wie­nie może przy­nieść tylko książę z bajki, zdolny zatrium­fo­wać nad prze­szło­ścią…

Powieść Irvinga to przede wszyst­kim pełna śmia­łej ero­tyki i bra­wu­ro­wego komi­zmu histo­ria miło­sna, po raz pierw­szy u tego pisa­rza opo­wie­dziana głów­nie z per­spek­tywy kobiety. To rów­nież wzru­sza­jąca, tchnąca cie­płem opo­wieść o prze­zwy­cię­ża­niu bólu i o afir­ma­cji życia.


dawid-copperfield-karol-dickensDawid Copperfield – Karol Dickens

(Wydaw­nic­two Zysk i S-ka)

Wybitna i ponad­cza­sowa opo­wieść o dora­sta­niu i życiu w XIX-wiecz­nej Anglii

Z wszyst­kich ksią­żek, które napi­sa­łem, tę cenię naj­bar­dziej” – tak o „Dawi­dzie Cop­per­fiel­dzie” pisał sam jego autor, Karol Dic­kens. Publi­ko­wana począt­kowo w odcin­kach, a następ­nie wydana w cało­ści po raz pierw­szy w 1850 roku powieść pod­biła serca milio­nów czy­tel­ni­ków, któ­rzy podzie­lili entu­zjazm pisa­rza.

Poznaj­cie histo­rię Dawida Cop­per­fielda, któ­rego przy­gody – zda­niem znaw­ców lite­ra­tury – w wielu miej­scach pokry­wają się z doświad­cze­niami samego Dic­kensa. To poru­sza­jąca do głębi opo­wieść o nie­ła­twym życiu pro­stego chło­paka w XIX-wiecz­nej Anglii: od naro­dzin aż do wieku doj­rza­łego.

Bez­pie­czeń­stwo i cie­pło rodzin­nego domu mło­dego Dawida zostaje zbu­rzone z chwilą powtór­nego wyj­ścia jego matki za mąż. Od tej chwili dora­sta­nie boha­tera nazna­czone jest prze­mocą, biedą i samot­no­ścią. Wkrótce chło­pak posta­na­wia uciec i tra­fia na utrzy­ma­nie do ciotki, która sprawi, że jego życie dia­me­tral­nie się odmieni.


dom-na-skraju-nocy-catherine-banner

Dom na skraju nocy – Cathe­rine Ban­ner

(wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S-ka)

Pory­wa­jąca saga rodzinna. Cztery poko­le­nia, miłość i tajem­nice, któ­rych świad­kiem jest tylko urze­ka­jąca mała wyspa.

Lekarz Ame­deo Espo­sito, pod­rzu­tek z Flo­ren­cji, przy­jeż­dża na Castel­la­mare w poszu­ki­wa­niu pracy. Nie­ocze­ki­wa­nie znaj­duje tam przy­ja­ciół, dom, rodzinę i swoje miej­sce na ziemi, gdzie czas odmie­rza coroczna pro­ce­sja świę­tej Agaty, patronki wyspy.

Ame­deo otwiera bar w Domu na Skraju Nocy. Choć miej­scowi uwa­żają ten budy­nek za prze­klęty, wła­śnie to miej­sce sta­nie się ser­cem wyspy. Tutaj uro­dzi się czwórka dzieci Ame­dea i Piny, a póź­niej ich wnu­cząt i pra­wnu­cząt.

Castel­la­mare wraz z czte­rema poko­le­niami ener­gicz­nych Espo­si­tów żegluje przez burz­liwe stu­le­cie, pod­da­jąc się zmia­nom nie­sio­nym przez wojnę, rece­sję i… tury­stów. Zmie­niają się reżimy, wycho­dzą na jaw zdrady, zawią­zują się nie­ocze­ki­wane przy­jaź­nie, a Dom na Skraju Nocy trwa nie­zmien­nie pośród szumu morza.


prawdodziejka_front_1000pxPrawdodziejka – Dennard Susan

(wydaw­nic­two SQN)

Safiya i Iseult, młode cza­ro­dziejki, znów wpa­dły w tara­paty. Muszą ucie­kać. Natych­miast.

Safi jest jedyną w Cza­ro­zie­miach praw­do­dziejką, zdolną zde­ma­sko­wać każde kłam­stwo. Swój dar trzyma w sekre­cie, ina­czej zosta­nie wyko­rzy­stana w kon­flik­cie mię­dzy impe­riami. Z kolei praw­dziwe moce Iseult są tajem­nicą nawet dla niej samej. I lepiej, żeby tak zostało.

Safi i Iseult pra­gną jedy­nie wol­no­ści. Nie­bez­pie­czeń­stwo czai się tuż za rogiem. Zbli­żają się nie­spo­kojne czasy, wojna wisi w powie­trzu i nawet sojusz­nicy nie grają fair. Przy­ja­ciółki będą wal­czyć z wład­cami i ich najem­ni­kami. Nie­któ­rzy posuną się do osta­tecz­no­ści, by dopaść praw­do­dziejkę.

W »Praw­do­dziejce« jest wszystko: zuchwałe kra­dzieże, szer­mierka, głę­boka przy­jaźń, oszu­stwa, magia, piraci i romans. Ta powieść was zachwyci!”
Robin Hobb

Zrób­cie miej­sce na półce z ulu­bio­nymi książ­kami – »Praw­do­dziejka« wej­dzie do kanonu. Przy­po­mniała mi, dla­czego się­gnę­łam po fan­ta­stykę: znaj­dziemy tu nie­bez­pieczny i tęt­niący życiem świat, bogato nakre­ślone postaci i olśnie­wa­jącą intrygę godną naj­lep­szych powie­ści Megan Wha­len Tur­ner, Robin Hobb i Jacqu­eline Carey. I o ile Susan Den­nard oddaje hołd kla­syce, to kła­dzie rów­nież pod­wa­liny pod zupeł­nie nowy roz­dział w histo­rii gatunku. Nie prze­gap­cie!”
Sarah J. Maas

Dyna­miczna opo­wieść i w pełni wykre­owany magiczny świat. Bogac­two opi­sów Den­nard, wni­kliwa cha­rak­te­ry­styka boha­te­rów i zapie­ra­jące dech w pier­siach sekwen­cje akcji trzy­mają czy­tel­nika w napię­ciu!”
Publi­shers Weekly

Dwie zadziorne boha­terki, które wolą same wyra­to­wać się z opre­sji, niż zostać ura­to­wa­nymi. Czy­tel­nicy zatoną w tym świe­cie i z nie­cier­pli­wo­ścią będą cze­kać na kolejną odsłonę.”
Booklist

 


swiatdyskuterryegopratchettadokolorowaniaŚwiat Dysku Terry’ego Pratchetta do kolorowania – Paul Kidby, Terry Pratchett

(wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S-ka)

Paul Kidby, dobo­rowy gra­fik sir Terry’ego Prat­chetta, stwo­rzył ilu­stra­cje do „Ostat­niego boha­tera”, od roku 2002 pro­jek­to­wał okładki powie­ści ze świata Dysku, a także jest auto­rem zna­ko­mi­tego albumu „Sztuka Świata Dysku”. Jeśli pióro Terry’ego Prat­chetta powo­łało jego postaci do życia, to pędzel Paula Kidby’ego pozwo­lił im je prze­ży­wać.

Świat Dysku Terry’ego Prat­chetta do kolo­ro­wa­nia” zawiera czarno-białe rysunki oparte na jego nie­zwy­kle popu­lar­nych obra­zach, a także ory­gi­nalne prace, stwo­rzone wyłącz­nie dla tej książki. Poja­wiają się tu takie iko­niczne dys­kowe oso­bo­wo­ści jak bab­cia Weather­wax, Sam Vimes, nad­rek­tor Rid­cully, Rin­ce­wind, Tif­fany Obo­lała i oczy­wi­ście ŚMIERĆ. „Świat Dysku Terry’ego Prat­chetta do kolo­ro­wa­nia” to obo­wiąz­kowa lek­tura (?) dla wszyst­kich fanów Świata Dysku.


90090013 woody allen biografia.inddWoody Allen. Biografia – David Evanier

(wydaw­nic­two Świat Książki)

Woody Allen jest jed­nym z naj­więk­szych reży­se­rów naszych cza­sów i jed­nym z naj­bar­dziej płod­nych arty­stów. Sce­na­rzy­sta, reży­ser, aktor, muzyk, komik, dra­ma­turg i pisarz. Twórca ponad czter­dzie­stu pię­ciu fil­mów, m.in.: Annie Hall, Man­hat­tan, Danny Rose z Broad­wayu, Han­nah i jej sio­stry, Zbrod­nie i wykro­cze­nia, Zelig, Pur­pu­rowa róża z Kairu, Vicky Cri­stina Bar­ce­lona, Co nas kręci, co nas pod­nieca, O pół­nocy w Paryżu, Blue Jasmine, Magia w bla­sku księ­życa. Jest odtwórcą głów­nych ról, puentą wła­snych nie­zrów­na­nych żar­tów i gagów, wiecz­nym roman­ty­kiem, nie­zmor­do­wa­nym cyni­kiem, czło­wie­kiem docie­kli­wym, który ana­li­zuje współ­cze­sne dyle­maty moralne.

W swo­jej obszer­nej bio­gra­fii David Eva­nier zagląda do pry­wat­nego życia Allena i opi­suje jego, jak naj­bar­dziej publiczną, karierę. Oddziela prawdę od plo­tek krą­żą­cych wokół związku Allena z Mią Far­row, przy­bliża skan­dale wokół osoby Allena, które wybu­chły w latach dzie­więć­dzie­sią­tych i odbiły się echem w ostat­nim cza­sie, oraz ana­li­zuje powią­za­nia pomię­dzy rela­cjami Allena z kobie­tami a cechami postaci z jego fil­mów.

Eva­nier zaj­muje się tema­tami, które prze­wi­jają się w twór­czo­ści Allena od początku jego dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej: moral­no­ścią, pocią­giem sek­su­al­nym, nie­wier­no­ścią, psy­cho­lo­gią, Holo­kau­stem, juda­izmem i wiarą, a także odwieczną walką mię­dzy ser­cem a rozu­mem. Woody to histo­ria arty­sty, który nadal ma w sobie pasję, talent i zdol­ność otwie­ra­nia nowych arty­stycz­nych hory­zon­tów i któ­rego nie opusz­cza twór­cze unie­sie­nie.


busem-australia_drukBusem przez świat. Australia za 8 dolarów – Karol Lewandowski

(wydaw­nic­two SQN)

Sza­lona podróż kul­to­wym busem!

Cztery mie­siące i 25 tysięcy kilo­me­trów sta­rym busem przez kra­inę kan­gu­rów. Człon­ko­wie ekipy Busem przez Świat prze­żyli 50-stop­niowe upały i austra­lij­ską porę desz­czową. Sta­nęli oko w oko z kro­ko­dy­lami, dingo, kazu­arami, dzie­siąt­kami jado­wi­tych węży i pają­ków oraz kan­gu­rami samo­bój­cami. Nauczyli się rzu­cać bume­ran­giem i grać na dige­ri­doo, miesz­kali w abo­ry­geń­skiej wio­sce, prze­żyli burzę pia­skową i atak sza­rań­czy. Popa­rzyły ich meduzy, wydo­by­wali naj­droż­sze kamie­nie świata, miesz­kali w pod­ziem­nych domach i jedli ham­bur­gery z kan­gu­rów oraz kro­ko­dyli… Austra­lia z ich per­spek­tywy to praw­dziwe prze­ży­cie!


odysejaMoja Odyseja – Adrian Carton de Wiart

(wydaw­nic­two Bel­lona)

Naj­od­waż­niej­szy czło­wiek XX wieku i jego bez­gra­niczna miłość do Pol­ski. Ranny kil­ka­dzie­siąt razy wete­ran wszyst­kich moż­li­wych wojen. Stra­cił oko, rękę, zła­mał krę­go­słup, a palce dłoni sam odciął sobie z bólu. Nigdy nie zdał woj­sko­wych egza­mi­nów, dwu­krot­nie roz­bił pilo­to­wany samo­lot i uciekł z wło­skiej nie­woli. W Chi­nach był doradcą Czang Kaj-szeka, z fiń­skim mar­szał­kiem Man­ner­he­imem sekun­do­wał w poje­dynku, a za przy­ja­ciela uzna­wali go Win­ston Chur­chill, Char­les de Gaulle i Józef Pił­sud­ski. Zafa­scy­no­wany pię­cioma pol­skimi woj­nami naraz przy­był nad Wisłę w 1920 roku. W Lon­dy­nie słusz­nie uznano, że naj­le­piej zro­zu­mie pol­ską men­tal­ność. Miał wró­cić po trzech tygo­dniach, został na kolej­nych dwa­dzie­ścia lat. Do jego samotni na pole­skich mokra­dłach można było dotrzeć jedy­nie łódką. Tam, wśród dzi­kich zwie­rząt i chło­pów obci­na­ją­cych paznok­cie sie­kierą, zastał go wrze­sień 1939 roku…

Jak widać książ­ko­ho­li­kom i nie­sta­ty­stycz­nym Pola­kom jesienna oso­wia­łość nie straszna, kiedy w ręce i na półce czeka cie­szący oko oręż – w postaci przy­jem­nego czy­ta­dła albo ambit­nego wolu­minu. W paź­dzier­niku miło­śni­ków lite­ra­tury czeka naprawdę róż­no­rodny i obfity wysyp ksią­żek i narze­kać raczej nie mają na co, zwłasz­cza, że poli­tyka wydaw­ni­cza dostar­cza tytu­łów, które na pewno zaspo­koją każde gusta. A co czeka nas w listo­pa­dzie? O tym już za mie­siąc. Sma­ko­wi­tego poże­ra­nia liter!

Może też zainteresują cię te tematy

  • Kry­tycz­nie

    Dużo cie­ka­wych pozy­cji, dzięki za zebra­nie ich w jed­nym miej­scu.

  • Naj­bar­dziej cze­kam na kry­mi­nały, Bondę już mam, Czu­baj za chwilę, a chwilę roz­rywki zapewni mi na pewno Olga Rud­nicka. Jestem cie­kawa rów­nież ‘Domu z liśćmi’ oraz ‘Domu na skraju nocy’.