Ekranizacje

Stephen King z kolejną ekranizacją!

Ste­phen King napi­sał na swoim face­bo­oko­wym pro­filu, iż zapo­wie­dziana została kolejna ekra­ni­za­cja jego powie­ści – tym razem “Gry Geralda”, thril­leru psy­cho­lo­gicz­nego roz­gry­wa­ją­cego się w dusz­nej, sta­tycz­nej prze­strzeni.

W sta­nie Maine w domku let­ni­sko­wym Gerald przy­kuwa swoją żonę Jas­sie do łóżka, jed­nak ona nie ma ochoty na jego natrętne zaczepki i odpy­cha go od sie­bie… co powo­duje śmierć męż­czy­zny – mają­cego klu­cze do kaj­da­nek… Dla Jas­sie jest to począ­tek kosz­maru.

Za reży­se­rię i sce­na­riusz będzie odpo­wia­dał Mike Fla­na­gan. Ekra­ni­za­cję “Gry Geralda” zoba­czymy na Net­flik­sie.

O fabule książki:

To, co wyda­rzyło się 30 lat wcze­śniej nad jezio­rem Dark Score, pod­czas cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca, rzuca posępny cień na życie Jes­sie, przy­ku­tej kaj­dan­kami do łóżka w domku let­ni­sko­wym, z tru­pem męża po prze­ciw­nej stro­nie sypialni. Per­wer­syjna gra ero­tyczna Geralda zmie­nia się w dwu­dzie­sto­ośmio­go­dzinny hor­ror, a pół­naga Jes­sie zostaje sama z tym, co czai się w mroku – w mroku lasu za oknem, mroku zaćmie­nia, mroku jej samej. Zoba­czy tam coś, od czego mało nie postrada zmy­słów.

grageralda

 

Może też zainteresują cię te tematy