Aktualności

Poznajcie najbardziej wpływowych pisarzy 2016 roku w Hollywood!

Strona “The Hol­ly­wood Repor­ter” ogło­siła listę 25 naj­bar­dziej wpły­wo­wych pisa­rzy 2016 roku w Hol­ly­wood. W Fabryce Snów panuje ostat­nio wyjąt­kowy wręcz popyt na inte­re­su­jące pozy­cje książ­kowe, co nie powinno dzi­wić, bio­rąc pod uwagę, jak wiele odno­szą­cych suk­cesy pro­duk­cji to ekra­ni­za­cje. Pro­du­cenci pró­bują wyczuć kolejny hit, zda­rza się, że zaku­pują prawa do adap­ta­cji jesz­cze przed pre­mierą. “The Hol­ly­wood Repor­ter” ogła­sza swój ran­king co dwa lata – i można zaob­ser­wo­wać w nim wiele zmian.

Ten rok przy­niósł aż jede­na­ście nowych nazwisk! Warto jed­nak pamię­tać, że lista obej­muje jedy­nie żyją­cych twór­ców, dla­tego nie znaj­dziemy na niej m.in. Aga­thy Chri­stie. Zobaczmy więc, które nazwi­ska cie­szą się uzna­niem zarówno fil­mow­ców, jak i czy­tel­ni­ków.

rowling

1. J.K. Row­ling
Choć fil­mowe adap­ta­cje sied­miok­siągu o Har­rym Pot­te­rze należą do prze­szło­ści, to nazwi­sko J.K. Row­ling sły­szane jest ostat­nio raczej czę­ściej niż rza­dziej. Na pod­sta­wie “Traf­nego wyboru” powstał mini­se­rial, w listo­pa­dzie do kin tra­fią “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć” (pierw­sza część try­lo­gii), a BBC pla­nuje adap­ta­cję serii o Cor­mo­ra­nie Strike’u. Nic nie wska­zuje na to, by gwiazda pisarki miała przy­ga­snąć.

king

2. Ste­phen King
Pisarz ten nosi tytuł naj­czę­ściej ekra­ni­zo­wa­nego twórcy na świe­cie. Obec­nie trwają pracę nad dwoma seria­lami oraz aż sied­mioma fil­mami będą­cych adap­ta­cjami jego utwo­rów… a pla­no­wa­nych jest – baga­tela! – dwa­dzie­ścia sie­dem kolej­nych! Na tape­cie są m.in. “Mroczna wieża”, “To” czy “Gra Geralda”.

patterson

3. James Pat­ter­son
To dość nie­spo­dzie­wane nazwi­sko w ran­kingu, ponie­waż odno­szące nie­by­wałe suk­cesy finan­sowe pisarz nie ma szczę­ścia do ekra­ni­za­cji – te, jeśli już powstaną, zamiast zysków przy­no­szą straty. Twórca jed­nak posta­no­wił wziąć sprawy we wła­sne ręce i zało­żył firmę pro­du­cencką James Pat­ter­son Enter­ta­in­ment.

martinfocia

4. Geo­rge R.R. Mar­tin
Tu uza­sad­nie­nie jest oczy­wi­ste – “Gra o tron”, czyli adap­ta­cja “Pie­śni Lodu i Ognia” zdo­była rekor­dową liczbę sta­tu­etek Emmy, a choć do końca hitu HBO pozo­stały jesz­cze dwa sezony, to trwają już prace nad “Dzi­kimi kar­tami” oraz zaczyna się wspo­mi­nać o spin-offie roz­gry­wa­ją­cym się w Weste­ros.

jamesel

5. E.L. James
Autorka udo­wod­niła, że prze­pi­sa­nie wła­snych powie­ści z per­spek­tywy innego boha­tera nie jest złym pomy­słem i daje się spie­nię­żyć ze spo­rym zyskiem. Na jej popu­lar­ność wpływa oczy­wi­ście ekra­ni­za­cja – dru­giego tomu serii, czyli “Ciem­niej­szej strony Greya”. Co prawda na pierw­szej czę­ści kry­tycy i widzo­wie nie zosta­wili suchej nitki, ale nijak nie pomniej­szyło to suk­cesu finan­so­wego oraz zain­te­re­so­wa­nia kon­ty­nu­acją.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy pozo­stałe nazwi­ska z listy. Spo­dzie­wa­li­ście się takiego jej kształtu?

6. Michael Lewis
7. Mat­thew Quick
8. John Green
9. Neil Gaiman
10. Den­nis Lehane
11. Gil­lian Flynn
12. Ernest Cline
13. David Grann
14. Diana Gabal­don
15. Jo Nesbø
16. Mar­ga­ret Atwood
17. Ben Mezrich
18. Liane Moriarty
19. Paula Haw­kins
20. Jef­frey Toobin
21. Gra­ham Moore
22. Emma Dono­ghue
23. Lau­ren Oli­ver
24. Patrick Ness
25. Maria Sem­ple

Może też zainteresują cię te tematy