Aktualności

Kod Leonarda da Vinci w wersji Young Adult trafił do księgarń

Dan Brown wydał skró­coną wer­sję swo­jej best­sel­le­ro­wej powie­ści, „Kod Leonarda da Vinci”. Jest ona skie­ro­wana na rynek powie­ści Young Adult i prze­zna­czona jest dla wszyst­kich czy­tel­ni­ków powy­żej 13 roku życia. Książka została wydana przez Pen­guin Ran­dom House UK.

Fabuła pozo­staje wierna ory­gi­na­łowi, ale nieco uszczu­plona. Pre­miera wer­sji papie­ro­wej i ebo­oka miała miej­sce 13 wrze­śnia. Ruch ten praw­do­po­dob­nie jest efek­tem tego, że serie takie jak „Harry Pot­ter” czy „Dary Anioła” uświa­do­miły wydaw­com, że mło­dzi czy­tel­nicy nie mają pro­blemu z się­ga­niem po grub­sze powie­ści czy cykle.

– Od czasu adap­ta­cji „Kodu Leonarda da Vinci” mam szczerą nadzieję, że wywo­łuje ona u mło­dych doro­słych ten sam dresz­czyk emo­cji, który ja odczu­wam, gdy poznaję ukrytą histo­rię i tajem­nicę świata, w któ­rym żyję. – komen­tuje Brown.

– Jeste­śmy zado­wo­leni, że skró­cona wer­sja umoż­liwi mło­dym doro­słym czer­pać więk­szą przy­jem­ność z mię­dzy­na­ro­do­wego best­sel­lera Dana Browna, który jest pełen fascy­nu­ją­cych tre­ści histo­rycz­nych i mądrej tajem­nicy łama­nia kodu. – mówi Shan­non Cul­len, dyrek­tor Pen­guin Ran­dom House Chil­dren w Anglii.

Da Vinci Code_approved.indd

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ