Zapowiedzi

Zapowiedź ilustrowanej edycji Harry’ego Pottera i Komnaty Tajemnic

Na ofi­cjal­nym pro­filu wydaw­nic­twa Blo­oms­bury Publi­shing opu­bli­ko­wany został zwia­stun zbli­ża­ją­cego się ilu­stro­wa­nego wyda­nia dru­giego tomu serii o Har­rym Pot­te­rze, czyli “Harry’ego Pot­tera i Kom­naty Tajem­nic”.

Książka będzie zawie­rać ilu­stra­cje bry­tyj­skiego arty­sty Jima McKaya. Jego prace zachwy­ciły samą autorkę. Dzięki fil­mi­kowi poni­żej może­cie prze­ko­nać się, czy Was też prze­ko­nają.

 

O samej książce:

Po dru­gim, lecz pierw­szym świa­do­mym zwy­cię­stwie Harry’ego nad Lor­dem Vol­de­mor­tem w pod­zie­miach Hogwartu, zaczęły się waka­cje. Zanim zain­au­gu­ro­wano drugi rok nauki w szkole magii, Pot­tera odwie­dził Zgre­dek, domowy skrzat. Ostrzegł on Harry’ego przed powro­tem do szkoły. Gdy cza­ro­dziej nie chciał przy­rzec mu, że nie wróci do magicz­nej pla­cówki edu­ka­cyj­nej, skrzat użył magii, w wyniku czego Harry otrzy­mał od wujo­stwa doży­wotni szla­ban. Z opre­sji ura­to­wali go Weasley­owie – bliź­niaki Fred i Geo­rge oraz Ron, któ­rzy pota­jem­nie przy­le­cieli po niego lata­ją­cym For­dem Anglią ich ojca. Począ­tek roku nie zapo­wia­dał niczego nie­zwy­kłego. Prze­łom doko­nał się dopiero w Hal­lo­ween. Wtedy to kotka Argusa Fil­cha, Pani Nor­ris została przez kogoś spe­try­fi­ko­wana. Nad nią, na jed­nej ze ścian poja­wiło się ostrze­że­nie – legen­darna Kom­nata Tajem­nic została otwarta. Wię­zio­nego w niej przez 10 stu­leci Potwora Sly­the­rina uwol­niono. Wkrótce doszło do kolej­nych petry­fi­ka­cji. Ogło­szono też, że jeśli ataki nie ustaną, szkoła zosta­nie zamknięta. Harry, Her­miona i Ron wpa­dli na tropy, który dopro­wa­dziły ich do Kom­naty Tajem­nic, ratu­jąc tym samym szkołę.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ