Konkursy

Wygraj książkę Ślady autorstwa Jakuba Małeckiego! (rozwiązany)

Strona Niestatystyczny.pl ruszyła! Z tej okazji mam dla Was konkurs, do wygrania są trzy egzemplarze książki Ślady Jakuba Małeckiego od wydawnictwa SQN.

Konkurs potrwa do poniedziałku (3 października), a na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach! Szczegóły poniżej 😉

Teraz czas na parę słów o nagrodzie:

"Ślady" Jakuba Małeckiego to wielobarwny i zaskakujący kalejdoskop ludzkich życiorysów.

Koniec świata za każdym razem wygląda inaczej. Jest pędzącą kulą, błyskiem szkła, odgłosem pukania do drzwi. Czasami nadchodzi w huku. Czasami cicho krąży wokół stołu.

Tadeusz Markiewicz ginie na wojnie, ale nie umiera cały. Pada na ziemię z rowerwaną głową, aby od tej pory trwać w życiach innych. Jego daleka krewna, Bożena Czerska, zostaje po wojnie światowej sławy modelką i uciekając przed samą sobą, odciska ślad na każdym, kogo spotka. Jej ojciec, Ludwik, każdego dnia budzi się, nie wiedząc kim jest, a jednak próbuje być kimś. Kolejne życiorysy przeplatają się coraz gęściej, tworząc niepokojącą mozaikę radości, tęsknoty i strachu.

Wojna, miłość, szaleństwo i wspomnienia. Mordercy, kochankowie, ofiary i szaleńcy. Kryminaliści, muzykanci, żołnierze oraz gwiazdy ekranu. Ludzie z wielkimi marzeniami i przeszłością, o której chcieliby zapomnieć. Ci, którzy żyją tylko w połowie i ci, którzy chcą żyć wiele razy.

A pośród nich coś, o czym żaden z nich nie ma pojęcia.

 

Zasady konkursu:

W komentarzu pod tym tekstem napiszcie dlaczego chcecie otrzymać tę książkę, trzy odpowiedzi zostaną wybrane i nagrodzone.
Na komentarze macie czas do 3 października.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa SQN

Zwycięskie komentarze zostaną skomentowane przez nas z prośbą o adres w ciągu 7 dni od zakończenia zabawy 🙂

 

slady-front_1500px

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy

 • Dawid

  Dla­cze­go chciał­bym ją otrzy­mać? Uwa­żam, że Pola­cy nie gęsi i swój język mają – z tego też powo­du sta­wiam na lite­ra­tu­rę pol­ską. Bar­dzo faj­nie było­by powięk­szyć ten zbiór lite­ra­tu­ry o kolej­ną pol­ską książ­kę. Dodat­ko­wo nie mia­łem oka­zji zapo­znać się z twór­czo­ścią Jaku­ba Małec­kie­go i być może jest to jedy­na oka­zja, aby to nad­ro­bić. No i oczy­wi­ście mam okrop­ną chęć na tę pozycję 🙂

  Pozdra­wiam,
  Dawid

 • Wero­ni­ka Sochaczewska

  Chcia­ła­bym ją otrzy­mać ponieważ
  fascy­nu­je mnie koniec świa­ta i chciał­bym zoba­czyć jak Jakub Małec­ki chcę nam to przed­sta­wić. Już po tym wstę­pie chcę wię­cej! Więc była­bym bar­dzo miłe zasko­czo­na jeże­li to do mnie by przy­szła ta ksią­zu­nia ;D
  Pozdra­wiam i życzę roz­wo­ju chy­ba jedy­nej przy­dat­nej stro­ny w internecie 😉
  weronikasochaczewska13@gmail.com

 • Urszu­la

  Chcia­ła­bym otrzy­mać tę książ­kę, ponie­waż pra­gnę ją prze­czy­tać i się z nią zapo­znać. 😉 A sądząc po prze­czy­ta­nym frag­men­cie będzie pory­wa­ją­ca, bar­dzo inte­re­su­ją­ca i nie będę mogła się od niej ode­rwać! Zacie­ka­wił mnie fakt prze­pla­ta­ja­cych się życio­ry­sów, a tak­że wspo­mnie­nie koń­ca świa­ta i kry­mi­na­li­stów. Myślę, że będzie to pozy­cja inna niż wszystkie.

 • Era­to Czyta

  Mimo, że wio­dę inte­re­su­ją­ce życie i nie narze­kam na nudę zawsze intry­go­wa­ły mnie przy­go­dy i doświad­cze­nia innych osób. Uwiel­biam gdy mogę wkro­czyć cho­ciaż w mini­mal­nym stop­niu do czy­je­goś świa­ta i uświad­czyć cał­ko­wi­cie inne­go życia niż to, któ­re wio­dę sama- obo­jęt­nie czy ten świat ofe­ru­je mi dobre czy też złe rze­czy, naj­waż­niej­sze, że mogę z nie­go wycią­gnąć naukę na przyszłość.
  Myślę, że “Śla­dy” Jaku­ba Małec­kie­go będą ide­al­ną lek­tu­rą, któ­ra pozwo­li mi poznać nowe histo­rie innych ludzi.

 • Mar­cin Sharn Byrski

  Ponie­waż uwiel­biam Małec­kie­go od same­go począt­ku, od jego kro­ków w anto­lo­gii Red Horse’a, poprzez debiu­tanc­kie Błę­dy, Prze­myt­ni­ka cudów i kolej­ne powie­ści poja­wia­ją­ce się na ryn­ku nakła­dem róż­nych wydaw­nictw. Małec­ki ryje beret nie­za­leż­nie od tego, czy jest to hor­ror, czy (nie)zwykła powieść oby­cza­jo­wa, a czy­tel­nik wier­ci się nie­spo­koj­nie stro­na po stro­nie, zaprzą­ta­jąc sobie gło­wę losa­mi boha­te­rów i gry­ząc z ner­wów paznok­cie. Po lek­tu­rze zaś trud­no zna­leźć sobie miej­sce i dojść do siebie.

 • Domi­ni­ka Pacyna

  ..ponie­waż zaczy­na się jesień, ide­al­ne wie­czo­ry na to, by usiąść w mięk­kim fote­lu, mając do towa­rzy­stwa duży kubek moc­nej her­ba­ty z cytry­ną i jesz­cze moc­niej­szą lek­tu­rę w ręce..a ta książ­ka zda­je się być baaaar­dzo moc­ną.. I dla­te­go, że jestem na eta­pie odkry­wa­nia pol­skich pisa­rzy- pozwól­cie mi pro­szę poznać Pana Małec­kie­go, mam wra­że­nie, że jest duża szan­sa na pięk­ną przyjaźń 🙂

  • Nie­sta­ty­stycz­ny

   Witaj Domi­ni­ko, napisz do mnie na maila Niestatystyczny@o2.pl i podaj adres 😉

 • Anu lka

  by się prze­ko­nać czy jest rów­nie prze­re­kla­mo­wa­na jakDygot.

 • Dona­ta Bosak

  Chcę prze­czy­tać i spraw­dzić czy odnaj­de w niej po czę­ści i mój wla­sny życiorys…życie bywa przewrotne!

 • king­kon­gog

  Cze­mu chcia­ła­bym zoba­czyć “Śla­dy” w swo­jej biblio­tecz­ce? Bo prze­ży­łam już jeden koniec świa­ta i nie potra­fię się pogo­dzić z jego kon­se­kwen­cja­mi. Chcia­ła­bym spraw­dzić, czy autor zga­dza się z powie­dze­niem: coś się koń­czy, coś się zaczy­na i jak je realizuje.

 • Moni­ka Ł

  Chcia­ła­bym otrzy­mać tę książ­kę, ponie­waż ja – kie­dyś stro­nią­ca od pol­skich auto­rów – od pew­ne­go cza­su pozna­ję rodzi­mą lite­ra­tu­rę. Nie mia­łam jesz­cze stycz­no­ści z twór­czo­ścią Jaku­ba Małec­kie­go i nie ukry­wam, że “Śla­dy” to pozy­cja pożą­da­na w mojej biblio­tecz­ce. Była­by to rów­nież świet­na odskocz­nia od lek­tur szkol­nych, któ­rych w kla­sie matu­ral­nej mam napraw­dę wiele.

 • Mał­go­sia Xxookds

  Chcia­ła­bym otrzy­mać książ­kę „Śla­dy”, ponie­waż inte­re­su­je mnie co według innych ludzi może być „ich” koń­cem świa­ta. Wbrew prze­ko­na­niu wie­lu osób koniec świa­ta nie musi być wiel­kim wybu­chem nisz­czą­cym Zie­mię. Dla jed­ne­go może to być zwol­nie­nie z pra­cy, dla inne­go zaś zdra­da naj­uko­chań­szej oso­by, kolej­ny będzie uwa­żał, że koń­cem świa­ta jest jego ban­kruc­two. Jestem tak bar­dzo cie­ka­wa jak postrze­ga koniec Jakub Małec­ki, „Błę­dy” zro­bi­ły na mnie ogrom­ne wrażenie 🙂

 • Lely­ja

  Śle­dzę karie­rę Kuby Małec­kie­go od począt­ku, czy­li od momen­tu, gdy był świet­nym debiu­tan­tem (“Błę­dy”) i gdy wyda­wał kolej­ne coraz lep­sze książ­ki. Wie­rzę, że kie­dyś sta­nie się gło­sem poko­le­nia, ponie­waż chło­pak ma napraw­dę coś waż­ne­go do powie­dze­nia i wspa­nia­le wyko­rzy­stu­je swój talent. Przy oka­zji wyróż­nia go skrom­ność i pra­co­wi­tość, to się ceni.

  • Nie­sta­ty­stycz­ny

   Gra­tu­lu­ję, napisz do mnie na maila Niestatystyczny@o2.pl i podaj adres 😉

 • Asia

  Przy­zna­ję, że jesz­cze nie roz­po­czę­łam przy­go­dy z twór­czo­ścią Małec­kie­go. Zacza­ro­wa­ła mnie nato­miast okład­ka widzia­na na żywo, intry­gu­ją­cy opis. Jeśli dosta­ła­bym tą książ­kę, na pew­no natych­miast zapa­rzy­ła­bym dobrą kawę, usia­dła na fote­lu przy oknie i dała się porwać nowej, jesz­cze nie­zna­nej pro­zie. Może to wła­śnie dzię­ki tej książ­ce, dzię­ki Wam, poznał swo­je­go nowe­go ulu­bio­ne­go autora!

 • Nie­sta­ty­stycz­ny

  Sko­men­to­wa­łem oso­by któ­re wygra­ły, gra­tu­lu­ję! Kon­kurs zakończony!

  Ruszył też nowy!
  http://niestatystyczny.pl/2016/10/03/konkurs-do-wygrania-ksiazka-floyd-mayweather-najdrozsze-piesci-swiata/