Konkursy

Wygraj książkę Ślady autorstwa Jakuba Małeckiego! (rozwiązany)

Strona Niestatystyczny.pl ruszyła! Z tej oka­zji mam dla Was kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książki Ślady Jakuba Małec­kiego od wydaw­nic­twa SQN.

Kon­kurs potrwa do ponie­działku (3 paź­dzier­nika), a na Wasze odpo­wie­dzi cze­kamy w komen­ta­rzach! Szcze­góły poni­żej 😉

Teraz czas na parę słów o nagro­dzie:

Ślady” Jakuba Małec­kiego to wie­lo­barwny i zaska­ku­jący kalej­do­skop ludz­kich życio­ry­sów.

Koniec świata za każ­dym razem wygląda ina­czej. Jest pędzącą kulą, bły­skiem szkła, odgło­sem puka­nia do drzwi. Cza­sami nad­cho­dzi w huku. Cza­sami cicho krąży wokół stołu.

Tade­usz Mar­kie­wicz ginie na woj­nie, ale nie umiera cały. Pada na zie­mię z rower­waną głową, aby od tej pory trwać w życiach innych. Jego daleka krewna, Bożena Czer­ska, zostaje po woj­nie świa­to­wej sławy modelką i ucie­ka­jąc przed samą sobą, odci­ska ślad na każ­dym, kogo spo­tka. Jej ojciec, Ludwik, każ­dego dnia budzi się, nie wie­dząc kim jest, a jed­nak pró­buje być kimś. Kolejne życio­rysy prze­pla­tają się coraz gęściej, two­rząc nie­po­ko­jącą mozaikę rado­ści, tęsk­noty i stra­chu.

Wojna, miłość, sza­leń­stwo i wspo­mnie­nia. Mor­dercy, kochan­ko­wie, ofiary i sza­leńcy. Kry­mi­na­li­ści, muzy­kanci, żoł­nie­rze oraz gwiazdy ekranu. Ludzie z wiel­kimi marze­niami i prze­szło­ścią, o któ­rej chcie­liby zapo­mnieć. Ci, któ­rzy żyją tylko w poło­wie i ci, któ­rzy chcą żyć wiele razy.

A pośród nich coś, o czym żaden z nich nie ma poję­cia.

 

Zasady kon­kursu:

W komen­ta­rzu pod tym tek­stem napisz­cie dla­czego chce­cie otrzy­mać tę książkę, trzy odpo­wie­dzi zostaną wybrane i nagro­dzone.
Na komen­ta­rze macie czas do 3 paź­dzier­nika.

Książka uka­zała się nakła­dem wydaw­nic­twa SQN

Zwy­cię­skie komen­ta­rze zostaną sko­men­to­wane przez nas z prośbą o adres w ciągu 7 dni od zakoń­cze­nia zabawy 🙂

 

slady-front_1500px

Może też zainteresują cię te tematy

 • Dawid

  Dla­czego chciał­bym ją otrzy­mać? Uwa­żam, że Polacy nie gęsi i swój język mają – z tego też powodu sta­wiam na lite­ra­turę pol­ską. Bar­dzo faj­nie byłoby powięk­szyć ten zbiór lite­ra­tury o kolejną pol­ską książkę. Dodat­kowo nie mia­łem oka­zji zapo­znać się z twór­czo­ścią Jakuba Małec­kiego i być może jest to jedyna oka­zja, aby to nad­ro­bić. No i oczy­wi­ście mam okropną chęć na tę pozy­cję 🙂

  Pozdra­wiam,
  Dawid

 • Wero­nika Socha­czew­ska

  Chcia­ła­bym ją otrzy­mać ponie­waż
  fascy­nuje mnie koniec świata i chciał­bym zoba­czyć jak Jakub Małecki chcę nam to przed­sta­wić. Już po tym wstę­pie chcę wię­cej! Więc była­bym bar­dzo miłe zasko­czona jeżeli to do mnie by przy­szła ta ksią­zu­nia ;D
  Pozdra­wiam i życzę roz­woju chyba jedy­nej przy­dat­nej strony w inter­ne­cie 😉
  weronikasochaczewska13@gmail.com

 • Urszula

  Chcia­ła­bym otrzy­mać tę książkę, ponie­waż pra­gnę ją prze­czy­tać i się z nią zapo­znać. 😉 A sądząc po prze­czy­ta­nym frag­men­cie będzie pory­wa­jąca, bar­dzo inte­re­su­jąca i nie będę mogła się od niej ode­rwać! Zacie­ka­wił mnie fakt prze­pla­ta­ja­cych się życio­ry­sów, a także wspo­mnie­nie końca świata i kry­mi­na­li­stów. Myślę, że będzie to pozy­cja inna niż wszyst­kie.

 • Erato Czyta

  Mimo, że wiodę inte­re­su­jące życie i nie narze­kam na nudę zawsze intry­go­wały mnie przy­gody i doświad­cze­nia innych osób. Uwiel­biam gdy mogę wkro­czyć cho­ciaż w mini­mal­nym stop­niu do czy­je­goś świata i uświad­czyć cał­ko­wi­cie innego życia niż to, które wiodę sama- obo­jęt­nie czy ten świat ofe­ruje mi dobre czy też złe rze­czy, naj­waż­niej­sze, że mogę z niego wycią­gnąć naukę na przy­szłość.
  Myślę, że “Ślady” Jakuba Małec­kiego będą ide­alną lek­turą, która pozwoli mi poznać nowe histo­rie innych ludzi.

 • Mar­cin Sharn Byr­ski

  Ponie­waż uwiel­biam Małec­kiego od samego początku, od jego kro­ków w anto­lo­gii Red Horse’a, poprzez debiu­tanc­kie Błędy, Prze­myt­nika cudów i kolejne powie­ści poja­wia­jące się na rynku nakła­dem róż­nych wydaw­nictw. Małecki ryje beret nie­za­leż­nie od tego, czy jest to hor­ror, czy (nie)zwykła powieść oby­cza­jowa, a czy­tel­nik wierci się nie­spo­koj­nie strona po stro­nie, zaprzą­ta­jąc sobie głowę losami boha­te­rów i gry­ząc z ner­wów paznok­cie. Po lek­tu­rze zaś trudno zna­leźć sobie miej­sce i dojść do sie­bie.

 • Domi­nika Pacyna

  ..ponie­waż zaczyna się jesień, ide­alne wie­czory na to, by usiąść w mięk­kim fotelu, mając do towa­rzy­stwa duży kubek moc­nej her­baty z cytryną i jesz­cze moc­niej­szą lek­turę w ręce..a ta książka zdaje się być baaaar­dzo mocną.. I dla­tego, że jestem na eta­pie odkry­wa­nia pol­skich pisa­rzy- pozwól­cie mi pro­szę poznać Pana Małec­kiego, mam wra­że­nie, że jest duża szansa na piękną przy­jaźń 🙂

  • Nie­sta­ty­styczny

   Witaj Domi­niko, napisz do mnie na maila Niestatystyczny@o2.pl i podaj adres 😉

 • Anu lka

  by się prze­ko­nać czy jest rów­nie prze­re­kla­mo­wana jak­Dy­got.

 • Donata Bosak

  Chcę prze­czy­tać i spraw­dzić czy odnajde w niej po czę­ści i mój wla­sny życiorys…życie bywa prze­wrotne!

 • king­kon­gog

  Czemu chcia­ła­bym zoba­czyć “Ślady” w swo­jej biblio­teczce? Bo prze­ży­łam już jeden koniec świata i nie potra­fię się pogo­dzić z jego kon­se­kwen­cjami. Chcia­ła­bym spraw­dzić, czy autor zga­dza się z powie­dze­niem: coś się koń­czy, coś się zaczyna i jak je reali­zuje.

 • Monika Ł

  Chcia­ła­bym otrzy­mać tę książkę, ponie­waż ja – kie­dyś stro­niąca od pol­skich auto­rów – od pew­nego czasu poznaję rodzimą lite­ra­turę. Nie mia­łam jesz­cze stycz­no­ści z twór­czo­ścią Jakuba Małec­kiego i nie ukry­wam, że “Ślady” to pozy­cja pożą­dana w mojej biblio­teczce. Byłaby to rów­nież świetna odskocz­nia od lek­tur szkol­nych, któ­rych w kla­sie matu­ral­nej mam naprawdę wiele.

 • Mał­go­sia Xxo­okds

  Chcia­ła­bym otrzy­mać książkę „Ślady”, ponie­waż inte­re­suje mnie co według innych ludzi może być „ich” koń­cem świata. Wbrew prze­ko­na­niu wielu osób koniec świata nie musi być wiel­kim wybu­chem nisz­czą­cym Zie­mię. Dla jed­nego może to być zwol­nie­nie z pracy, dla innego zaś zdrada naj­uko­chań­szej osoby, kolejny będzie uwa­żał, że koń­cem świata jest jego ban­kruc­two. Jestem tak bar­dzo cie­kawa jak postrzega koniec Jakub Małecki, „Błędy” zro­biły na mnie ogromne wra­że­nie 🙂

 • Lelyja

  Śle­dzę karierę Kuby Małec­kiego od początku, czyli od momentu, gdy był świet­nym debiu­tan­tem (“Błędy”) i gdy wyda­wał kolejne coraz lep­sze książki. Wie­rzę, że kie­dyś sta­nie się gło­sem poko­le­nia, ponie­waż chło­pak ma naprawdę coś waż­nego do powie­dze­nia i wspa­niale wyko­rzy­stuje swój talent. Przy oka­zji wyróż­nia go skrom­ność i pra­co­wi­tość, to się ceni.

  • Nie­sta­ty­styczny

   Gra­tu­luję, napisz do mnie na maila Niestatystyczny@o2.pl i podaj adres 😉

 • Asia

  Przy­znaję, że jesz­cze nie roz­po­czę­łam przy­gody z twór­czo­ścią Małec­kiego. Zacza­ro­wała mnie nato­miast okładka widziana na żywo, intry­gu­jący opis. Jeśli dosta­ła­bym tą książkę, na pewno natych­miast zapa­rzy­ła­bym dobrą kawę, usia­dła na fotelu przy oknie i dała się porwać nowej, jesz­cze nie­zna­nej pro­zie. Może to wła­śnie dzięki tej książce, dzięki Wam, poznał swo­jego nowego ulu­bio­nego autora!

 • Nie­sta­ty­styczny

  Sko­men­to­wa­łem osoby które wygrały, gra­tu­luję! Kon­kurs zakoń­czony!

  Ruszył też nowy!
  http://niestatystyczny.pl/2016/10/03/konkurs-do-wygrania-ksiazka-floyd-mayweather-najdrozsze-piesci-swiata/