Aktualności

Otwarta droga dla kontynuacji Zmierzchu?

Wia­do­mość ta nie pocho­dzi jed­nak od Ste­phe­nie Mey­er, czy­li autor­ki wie­lo­to­mo­we­go roman­su o miło­ści Bel­li i Edwar­da, a od Patric­ka Wachs­ber­ge­ra, człon­ka rady nad­zor­czej Lions­ga­te, czy­li wytwór­ni odpo­wie­dzial­nej za pięć dotych­cza­so­wych fil­mów o tych boha­te­rach.

Poin­for­mo­wał on, że choć nie jest to nic pew­ne­go, to ist­nie­je taka szan­sa i że jeśli tyl­ko Mey­er zde­cy­du­je się na takie roz­wią­za­nie, to wytwór­nia jest goto­wa i otwar­ta na współ­pra­cę. Trud­no się im dzi­wić, bio­rąc pod uwa­gę, że saga zaro­bi­ła 3,3 miliar­da dola­rów. Byli­by­ście zain­te­re­so­wa­ni kolej­ny­mi książ­ka­mi i fil­ma­mi?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy

 • Agniesz­ka T

  Raczej nie 🙂 bo jak moto­rem powsta­nia utwo­ru będzie kasa, to trud­no mi jest mieć wia­rę, że będzie on dobry czy war­to­ścio­wy

  • Nie­sta­ty­stycz­ny

   Zga­dzam się z Tobą, wło­da­rze poczu­li, że gotów­ka pły­nę­ła jak sza­lo­na i chcą wię­cej 🙂

 • Kira

  NIE.

  • Nie­sta­ty­stycz­ny

   Zde­cy­do­wa­nie 😛

 • Char­les Chmu­ra

  Win­cyj, panie, dawać win­cyj. Z cze­go będę rechlał po paru piwach i z gar­ścią chru­pek?