Aktualności

Otwarta droga dla kontynuacji Zmierzchu?

Wia­do­mość ta nie pocho­dzi jed­nak od Ste­phe­nie Meyer, czyli autorki wie­lo­to­mo­wego romansu o miło­ści Belli i Edwarda, a od Patricka Wachs­ber­gera, członka rady nad­zor­czej Lions­gate, czyli wytwórni odpo­wie­dzial­nej za pięć dotych­cza­so­wych fil­mów o tych boha­te­rach.

Poin­for­mo­wał on, że choć nie jest to nic pew­nego, to ist­nieje taka szansa i że jeśli tylko Meyer zde­cy­duje się na takie roz­wią­za­nie, to wytwór­nia jest gotowa i otwarta na współ­pracę. Trudno się im dzi­wić, bio­rąc pod uwagę, że saga zaro­biła 3,3 miliarda dola­rów. Byli­by­ście zain­te­re­so­wani kolej­nymi książ­kami i fil­mami?

Może też zainteresują cię te tematy

 • Agnieszka T

  Raczej nie 🙂 bo jak moto­rem powsta­nia utworu będzie kasa, to trudno mi jest mieć wiarę, że będzie on dobry czy war­to­ściowy

  • Nie­sta­ty­styczny

   Zga­dzam się z Tobą, wło­da­rze poczuli, że gotówka pły­nęła jak sza­lona i chcą wię­cej 🙂

 • Kira

  NIE.

  • Nie­sta­ty­styczny

   Zde­cy­do­wa­nie 😛

 • Char­les Chmura

  Win­cyj, panie, dawać win­cyj. Z czego będę rechlał po paru piwach i z gar­ścią chru­pek?