Zapowiedzi

Słowik w październiku w księgarniach!

Miłość poka­zuje nam, kim chcemy być.
Wojna poka­zuje, kim jeste­śmy.

Świa­towy best­sel­ler już w Pol­sce!

Dwie sio­stry, Isa­belle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, oko­licz­no­ści, w jakich przy­szło im dora­stać, i doświad­cze­nia. Kiedy w 1940 roku do Fran­cji wkra­cza armia nie­miecka, każda z nich roz­po­czyna wła­sną nie­bez­pieczną drogę do prze­trwa­nia, miło­ści i wol­no­ści. Zbun­to­wana Isa­belle dołą­cza do ruchu oporu, nie zwa­ża­jąc na śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie ściąga na całą rodzinę.

Opusz­czona przez zmo­bi­li­zo­wa­nego męża Vianne musi przy­jąć do swego domu wroga. Cena za ura­to­wa­nie wła­snego życia i dzieci z cza­sem staje się dra­ma­tycz­nie wysoka… Inspi­ro­wana życio­ry­sem boha­terki ruchu oporu Andrée de Jongh opo­wieść o sile, odwa­dze i deter­mi­na­cji kobiet zachwy­ciła miliony czy­tel­ni­czek na całym świe­cie.

W tej książce jest wszystko, co kocham – Fran­cja, wielka histo­ria i miłość, nad którą nie można zapa­no­wać. Ide­alna lek­tura na wolny dzień, samotny wie­czór i bez­senną noc.
Mag­da­lena Różczka

Naj­bar­dziej podo­bało mi się poka­za­nie skom­pli­ko­wa­nej rela­cji mię­dzy dwiema sio­strami. Czy jeste­śmy boha­te­rami, czy tchó­rzami? Czy jeste­śmy lojalni wobec ludzi, któ­rych kochamy naj­bar­dziej, czy potra­fimy ich zdra­dzić?
Lisa See, autorka best­sel­le­rów Dziew­częta z Szan­ghaju i Chiń­skie lalki

Kri­stin Han­nah jest autorką wielu best­sel­le­ro­wych obsy­pa­nych nagro­dami powie­ści. Wcze­śniej praw­niczka, obec­nie peł­no­eta­towa pisarka, mieszka z mężem i synem na Hawa­jach.

slowik

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ